ആയൂർ മലപ്പേരൂർ ആയിരവല്ലി മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് താണ്ഡവ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസിലെ വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തശിൽപം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here